ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

МИГ „Поморие“ кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 10 “Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Поморие посредством процедура на подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-2.118 Мярка 10 “Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“.
Цел на процедурата:
Повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на групите в неравностойно положение и със специални потребности, както и на други уязвими групи. В рамките на мярка 10 ще се подкрепят координирани дейности за превенция и предотвратяване на причините, които пораждат бедност и социално изключване.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.
Изпълнението на мярката ще допринесе за реализирането на целите на Инвестиционен приоритет 2 на ОПРЧР, а именно: „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост”, както и постигане на:

Специфична цел 1: Увеличаване на броя на членове на семейства с деца /включително с увреждания/, които са започнали да търсят работа или са в заетост, след предоставени интегрирани мерки за социално включване.
Специфична цел 2: Увеличаване на броя на хората с увреждания, които са започнали да търсят работа или са заети, чрез предоставяне на социални и здравни услуги, вкл. чрез интегрирани мерки за хора с увреждания и техните семейства.
Процедурата се изпълнява в съответствие с Приоритет 3 на СВОМР: “Насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността” и по-специално Специфична цел 3.2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” е насочена специално към насърчаване на социалното включване на уязвими групи хора от местната общност, чието реализиране чрез Мярка 10 на СВОМР ще допринесе за интегриране в обществото на групите в неравностойно положение и със специални потребности, както и на други уязвими групи.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „Поморие“.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са допустими за финансиране следните дейности:

Предоставяне на услуги за семейства с деца (включително деца с увреждания), услуги по превенция (семейно консултиране, превенция на изоставянето и други), мотивационна и/или психологическа подкрепа за хората с увреждания и подкрепящи услуги;
Реализация на интегрирани подходи за насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства и подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания и представители на други уязвими групи (семейства с деца, вкл. с увреждания; деца и възрастни в риск и др.).
Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето;
Местни социални дейности за социално включване.

Пълният комплект Условия  за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:
www.mig-pomorie.eu и https://eumis2020.government.bg 
Крайният срок за подаване на проектните предложения е 20.08.2021 г., 16:00 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg